Aktuality

NOVÉAktualizačné vzdelávanie Uplatňovanie metodiky CLIL

pridané: 1. september 2016


Dovoľte nám, aby sme Vás informovali o možnosti prihlásiť sa na aktualizačné vzdelávanie s názvom Uplatňovanie metodiky CLIL (Content and Language Integrated Learning) na sekundárnom stupni vzdelávania (ISCED 2, ISCED 3).

Vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 1701/2016-KV a je primárne určené:

- učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
- učiteľov pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie,
- učiteľov pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).

Absolvent aktualizačného vzdelávania má kvalitné teoretické vedomosti o metodike CLIL, ktoré sú podložené najnovšími výskumami v oblasti lingvodidaktiky, neurodidaktiky a sociolingvistiky. Je informovaný o najnovších príkladoch dobrej praxe a vie ich využívať vo svojej pedagogickej činnosti. Má kvalitné praktické zručnosti potrebné pre aplikovanie metodiky CLIL na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. Je schopný efektívne plánovať, riadiť a realizovať vyučovací proces s použitím postupov metodiky CLIL. Je schopný hodnotiť priebeh vzdelávania ako aj diagnostikovať výstupy tohto vzdelávania (vedomosti žiakov) s ohľadom na špecifiká metodiky CLIL. Vie riešiť rôzne edukačné situácie spojené s aplikovaním metodiky CLIL.


Miesto školenia: Hlava, s. r. o., Oravská cesta 11, 010 01 Žilina (nájdi na mape)
Začiatok školenia: 8. októbra 2016(sobota), na tomto stretnutí sa spoločne dohodneme, v akých dňoch Vám školenie najviac vyhovuje
Minimálny počet účastníkov: 20
Lektori: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. a PaedDr. Danica Gondová, PhD.


Úplný program vzdelávania a rôzne iné informácie nájdete priamo na stránke vzdelávania - skolenia.hlavasro.sk/clil.php

Prihláška na vzdelávanie

Úplne vyplnenú prihlášku, prosím, zasielajte na našu adresu: Hlava, s. r. o., Oravská 11, 010 01 Žilina$