Uplatňovanie metodiky CLIL (Content and Language Integrated Learning) na sekundárnom stupni vzdelávania (ISCED 2, ISCED 3)


Číslo akreditácie pridelené MŠVVaŠ SR: 1701/2016-KV
Miesto školenia: Hlava, s. r. o., Oravská cesta 11, 010 01 Žilina (nájdi na mape)
Začiatok školenia: 8. októbra 2016(sobota), na tomto stretnutí sa spoločne dohodneme, v akých dňoch Vám školenie najviac vyhovuje
Minimálny počet účastníkov: 20
Lektori: prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. a PaedDr. Danica Gondová, PhD.


Prihláška na vzdelávanie

Úplne vyplnenú prihlášku, prosím, zasielajte na našu adresu: Hlava, s. r. o., Oravská 11, 010 01 Žilina


Druh kontinuálneho vzdelávania:
Aktualizačné  vzdelávanie (podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z. z.)


Forma kontinuálneho vzdelávania:
Kombinovaná: 60 hodín - z toho 40 hodín prezenčne a 20 hodín dištančne (podľa § 4 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z.)


Hlavný cieľ:
Nadobudnúť nové, prípadne rozšíriť a prehĺbiť už existujúce vedomosti a praktické zručnosti učiteľov potrebné pre aplikovanie metodiky CLIL na sekundárnom stupni vzdelávania (ISCED 2, ISCED 3).


Špecifické ciele:

- nadobudnúť nové vedomosti o metodike CLIL, ktoré sú podložené najnovšími výskumami v oblasti lingvodidaktiky, neurodidaktiky a sociolingvistiky;
- získať informácie o najnovších príkladoch dobrej praxe;
- rozšíriť a prehĺbiť už existujúce vedomosti o metodike CLIL;
- rozšíriť a prehĺbiť už existujúce praktické zručnosti učiteľov potrebné pre aplikovanie metodiky CLIL na sekundárnom stupni vzdelávania;
- aktualizovať metódy plánovania vyučovania pre aplikovanie metodiky CLIL;
- aktualizovať metódy riadenia a realizácie vyučovania s metodikou CLIL;
- aktualizovať metódy hodnotenia procesov vyučovania a výstupov vyučovania pri aplikovaní metodiky CLIL;
- vedieť riešiť modelové edukačné situácie spojené s aplikovaním metodiky CLIL.Obsah vzdelávacieho programu:

I. Metodika CLIL – Úvod (prezenčná forma)
1. Metodika CLIL – terminologické vymedzenie, základné princípy, pedagogicko-psychologický kontext
2. Metodika CLIL vo svetle najnovších výskumov: lingvodidaktika, neurodidaktika a sociolingvistika
3. Metodika CLIL v medzinárodnom a národnom kontexte. Príklady dobrej praxe ako inšpirácia pre ďalšiu pedagogickú činnosť
4. Kompetencie učiteľa metodiky CLIL požadované pre efektívne aplikovanie metodiky CLIL na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania podľa Európskeho referenčného rámca pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov CLILu

II. Plánovanie vyučovania s metodikou CLIL (prezenčná forma)
5. Dvojpólové plánovanie vyučovania s metodikou CLIL: plánovanie vyučovania obsahu a plánovanie vyučovania jazyka, integrácia vzdelávacích cieľov
6. Plánovanie interakcie v triede s CLIL, integrácia dvoch pracovných jazykov
Praktická činnosť (dištančná forma)
Naplánovať hodinu v CLIL-e tak, aby v nej boli integrované jazykové, obsahové a kognitívne ciele. Pláhovať mnohosmernú komunikáciu v obidvoch jazykoch, ktorá umožní žiakom získavať komunikatívnu kompetenciu. Účastníci vypracujú plán hodiny v dokument word v rozsahu cca 500 slov. Materiál pošlú lektorovi na schválenie mailom do dvoch týždňov po skončení stretnutia. Schválené materiály si účastník vytlačí a vloží do portfólia.

III. Riadenie a realizácia vyučovania s metodikou CLIL
7. Riadenie a realizácia vyučovania s metodikou CLIL – rozvoj špecializovanej (akademickej) slovnej zásoby
8. Riadenie a realizácia vyučovania s metodikou CLIL – recepcia cudzojazyčných akademických textov (počúvanie a čítanie)
9. Riadenie a realizácia vyučovania s metodikou CLIL – produkcia cudzojazyčných akademických textov (hovorenie a písanie)
Praktická činnosť (dištančná forma)
Naplánovať hodinu v CLIL-e, na ktorej žiaci pracujú s cudzojazyčným akademickým textom (buď na počúvanie alebo na čítanie), rozvíjajú si slovnú zásobu a schopnosti produkovať akademické texty (hovorenie alebo písanie). Pri plánovaní hodiny je potrebné dodržať princípy využívania metodiky CLIL. Účastníci vypracujú plán hodiny v dokument word v rozsahu cca 1000 slov. Materiál pošlú lektorovi na schválenie mailom do dvoch týždňov po skončení stretnutia. Schválené materiály si účastník vytlačí a vloží do portfólia.

IV. Hodnotenie procesov vyučovania a výstupov vyučovania pri aplikovaní metodiky CLIL (prezenčná forma)
10. Hodnotenie priebehu vyučovania s metodikou CLIL
11. Sebareflexia učiteľa CLIL
12. Diagnostika žiackych vedomostí a komunikačných kompetencií
Praktická činnosť (dištančná forma)
Naplánovať hodinu v CLIL-e, na ktorej sa učiteľ zameria na formatívne hodnotenie žiakov a diagnostiku ich vedomostí a komunikačných kompetencií. Vypracovať sebareflexiu na hodinu. Účastníci vypracujú plán hodiny v dokument word v rozsahu cca 500 slov. Sebareflexiu vypracovať vo worde v rosahu 300 – 500 slov. Obidva materiály pošlú lektorovi na schválenie mailom do dvoch týždňov po skončení stretnutia. Schválené materiály si účastník vytlačí a vloží do portfólia.Profil absolventa:
Absolvent aktualizačného vzdelávania má kvalitné teoretické vedomosti o metodike CLIL, ktoré sú podložené najnovšími výskumami v oblasti lingvodidaktiky, neurodidaktiky a sociolingvistiky. Je informovaný o najnovších príkladoch dobrej praxe a vie ich využívať vo svojej pedagogickej činnosti. Má kvalitné praktické zručnosti potrebné pre aplikovanie metodiky CLIL na sekundárnom stupni vzdelávania (ISCED 2, ISCED 3).
Je schopný efektívne plánovať, riadiť a realizovať vyučovací proces s použitím postupov metodiky CLIL. Je schopný hodnotiť priebeh vzdelávania ako aj diagnostikovať výstupy tohto vzdelávania (vedomosti žiakov) s ohľadom na špecifiká metodiky CLIL. Vie riešiť rôzne edukačné situácie spojené s aplikovaním metodiky CLIL.Rozsah vzdelávacieho programu:
Aktualizačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 60 vyučovacích hodín a trvá najviac desať mesiacov.


Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov; kariérový stupeň, kariérová pozícia:
Kategória: učiteľ (podľa § 12 písm. a)  zákona č. 317/2009 Z. z.)
Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou (podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.).Vyučovací predmet:
Všetky vyučovacie predmety.Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
- na aktualizačné kontinuálne vzdelávanie bude zaradený len kvalifikovaný učiteľ akademických, výchovnovzdelávacích a odborných predmetov pôsobiaci na nižšom alebo vyššom sekundárnom stupni vzdelávania (ISCED 2 alebo ISCED 3);
- na aktualizačné kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti;
- na aktualizačné kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec  v uvedenej kategórii a podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad  vzdelania v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:
Záverečná prezentácia modelovej vyučovacej hodiny/aktivity a jej obhajoba pred lektorom a účastníkmi kontinuálneho vzdelávania (podľa § 39 ods. 3  zákona č. 317/2009 Z. z. a § 6 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z.)Požiadavky na absolventa vzdelávania:
- Najmenej 80%-ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia.
- Vypracovanie všetkých úloh dištančnej časti vzdelávania.
- Vytvorenie portfólia s CLIL úlohami, ich hodnotením a sebareflexiou.
- Úspešná obhajoba prezentácie pred lektorom a účastníkmi kurzu.Kritériá hodnotenia úrovne záverečnej prezentácie účastníkov kontinuálneho vzdelávania:
- preukázateľnosť samostatného spracovania prezentácie;
- využiteľnosť prezentovaných materiálov v praxi;
- prínos prezentovaných materiálov pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu;
- dodržanie princípov metódy CLIL pri tvorbe materiálov;Garant a personálne zabezpečenie:
PaedDr. Danica Gondová, PhD.
Garant spĺňa kvalifikačný predpoklad v zmysle § 43 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z . Finančné, materiálne zabezpečenie:
Náklady spojené s kontinuálnym vzdelávaním uhrádza účastník kontinuálneho vzdelávania v predpokladanej výške € 299.  Cestovné náklady účastníka vzdelávania hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám.Technické a informačné zabezpečenie:
Technické zabezpečenie je v plnej réžii organizátora kurzu, ktorý má dostatočné priestorové a materiálno – technické podmienky.Návrh počtu kreditov:
14 kreditov = 12 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia  (podľa § 12 ods. 2 písm. a) a b) vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z.)$