Ponuka školení

V súčasnosti naša spoločnosť ponúka aktualizačné vzdelávanie s názvom Uplatňovanie metodiky CLIL (Content and Language Integrated Learning) na sekundárnom stupni vzdelávania (ISCED 2, ISCED 3) akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 1701/2016-KV primárne určené pre:

- učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
- učiteľov pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie,
- učiteľov pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).

Autorkami tohto vzdelávacieho programu sú prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. a PaedDr. Danica Gondová, PhD.

Pod pojmom CLIL sa chápe výchovnovzdelávacia koncepcia, v ktorej sa obsah vedomostného predmetu vyučuje prostredníctvom cudzieho jazyka. Výsledky výskumu potvrdzujú veľmi dobrú akceptáciu metodiky CLIL tak učiteľmi, ako aj žiakmi. Výrazne oceňujú skutočnosť, že metodika CLIL ich pripravuje na mobilitu v rámci Európskej únie a učí ich používat cudzí jazyk ako pracovný jazyk v odbore, ktorý si zvolili.

Viac informácií k tomuto školeniu nájdete odkaze skolenia.hlavasro.sk/clil.php


$